Tax Free D20110361W naszym salonie istnieje możliwość zwrotu pełnej kwoty podatku VAT.

Co zrobić aby otrzymać zwrot podatku VAT ?

  • 1)  posiadać status PODRÓŻNEGO,
  • 2)  zakupić TOWAR w systemie TAX FREE,
  • 3)  wywieźć TOWAR,
  • 4)  otrzymać zwrot 100% podatku VAT w siedzibie salonu,

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 545, z póżń. zm). Dział XII, rozdział 6, art. 126-130. 

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, iż z dniem 01 sierpnia 2017 r. zostanie obniżona kwota minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług z 300 zł do 200 zł - (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017r., poz. 1248).

Status PODRÓŻNEGO:

Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

Stałe miejsce zamieszkania, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zakup TOWARU w systemie TAX FREE:

Poinformuj sprzedawcę o chęci zakupu w systemie TAX FREE. Dokonaj zakupu na kwotę minimym 200 PLN/ brutto ( od 1 sierpienia 2017 r.)

Wywóz TOWARU:

Wywóż towaru powinien być zrealizowany przez przejście graniczne, na którym właściwy URZĄD CELNY dokona potwierdzenia faktu wywozu towaru. PODRÓŻNY zakupiony towar musi wywieźć z obszaru Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Zwrot podatku VAT:

Z potwierdzonym dokumentem TAX FREE i dokumentem tożsamości podróżny może uzyskać zwrot podatku VAT przez sprzedawcę w salonie meblowym AMS Galeria Meli. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej w złotych. Podróżny może ubiegać sie o zwrot podatku w terminie nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu.

Więcej informacji na stronie: https://granica.gov.pl/